Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych
Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony biuletynu informacji publicznej http://www.zeappo.nbip.pl/zeappo/

Centrum Usług Wspólnych - Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim ul. Sikorskiego 26 (skrót: CUW ZEAPPO) zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową do strony biuletynu informacji publicznej zgodnie z przepisami artykułów 8-10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony biuletynu informacji publicznej Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim.

• Data rozpoczęcia publikacji strony BIP: 2017-01-02.
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-12.

Strona biuletynu informacji publicznej jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

CUW ZEAPPO nie prowadzi odrębnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Strona biuletynu informacji publicznej w pełni zapewnia wymagane elementy zawarte w rozporządzeniu o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przeprowadzona ocena zapewnienia dostępności cyfrowej jest pozytywna.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu 14.10.2020.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony biuletynu informacji publicznej CUW ZEAPPO prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  dyrektor CUW ZEAPPO Tomasz Konopko w Starogardzie Gdańskim, zeappo@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 5623543. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony biuletynu informacji publicznej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie adresy strony biuletynu informacji publicznej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony BIP CUW ZEAPPO lub elementu strony BIP CUW ZEAPPO. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

CUW ZEAPPO w Starogardzie Gdańskim nie udostępnia tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba CUW ZEAPPO w Starogardzie Gdańskim znajduje się w budynku dawnej bursy na pierwszym piętrze. Do budynku prowadzi wejście od strony głównej przy ulicy Sikorskiego 26, a w przypadku zamkniętych drzwi wejście znajduje się od strony parkingu z tyłu budynku. Budynek składa się z 3 poziomów. Budynek nie posiada windy, posiada wystarczająca do obsługi petentów ilość miejsc parkingowych. W budynku są toalety ogólnodostępne. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest na poziomie chodnika bez stopni ani progu od strony parkingu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 253
Wprowadzony przez: Tomasz Konopko
Data opublikowania: 2020-12-14 13:27:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu